دولت عربستان

۰۴خرداد
سختگیری دولت سعودی علیه واکسن نزده ها: ممنوعیت سفر خارجی، ورود به مرکز خرید، مدرسه، دانشگاه و ادارات

سختگیری دولت سعودی علیه واکسن نزده ها: ممنوعیت سفر خارجی، ورود به مرکز خرید، مدرسه، دانشگاه و ادارات

یاز اکو - تاکنون بیش از 12 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور 34 میلیونی سعودی، تزریق شده است.

});