راه آهن ژاپن

۰۵خرداد
راه‌آهن ژاپن به خاطر یک دقیقه تاخیر از مردم عذرخواهی کرد

راه‌آهن ژاپن به خاطر یک دقیقه تاخیر از مردم عذرخواهی کرد

یاز اکو - شرکت راه‌آهن ژاپن به دلیل اینکه یکی از قطارهایش یک دقیقه دیرتر به ایستگاه رسیده بود از مردم عذرخواهی کرد.

});