رضا کامی

۰۷اسفند
جلسه ی کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد
با موضوع بررسی چالش های ناوگان حمل و نقل جاده ای؛

جلسه ی کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

یاز اکو -جلسه ی کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی چالش های ناوگان حمل و نقل جاده ای استان در راستای اجرای مصوبه شورا برگزار شد.

});