رفاه اجتماعی

۱۷اسفند
وضعیت «فقر» در ایران

وضعیت «فقر» در ایران

یاز اکو - افزایش درآمد و ارقاء رفاه اجتماعی در زمره مهمترین هدفهای کلان نظام های برنامه ریزی در جهان است. در این راستا، غلبه بر فقر و توزیع عادلانه درآمدها و برخورداری همگانی از مواهب توسعه، ضرورت اجتناب ناپذیر توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورها است.

۱۶اسفند
مثلث بازسازی اقتصاد ایران

مثلث بازسازی اقتصاد ایران

یاز اکو - قرن جدید، دهه جدید و دولت جدید در شرایطی آغاز خواهد شد که اقتصاد ایران با توقف رشد، تورم مزمن و افت شاخصهای رفاه مواجه است.

});