رودخانه بالیقلوچای

۰۵اردیبهشت
علت مرگ ماهی‌های رودخانه بالیقلوچای اردبیل
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی تشریح کرد؛

علت مرگ ماهی‌های رودخانه بالیقلوچای اردبیل

یاز اکو - عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: باید به سرعت با استفاده از پشتوانه علمی دانشگاه برنامه‌های احیا و طرح بازگشت اکوسیستمی رودخانه بالیقلو تنظیم و اجرا گردد.

});