روز جهانی آب

۰۲فروردین
“ارزش آب ” شعار روز جهانی آب در سال ۱۴۰۰

“ارزش آب ” شعار روز جهانی آب در سال ۱۴۰۰

یاز اکو - همزمان با سراسر جهان ۲۲مارس مصادف با دوم فروردین به عنوان روز جهانی آب با عنوان " ارزش آب " در سطح کشور گرامی داشته می شود.

});