روز معلم

۱۳اردیبهشت
برای روز معلم و معلمان و برای پدرِ آنها، معلمِ نستوه و سرسخت آذربایجانی!

برای روز معلم و معلمان و برای پدرِ آنها، معلمِ نستوه و سرسخت آذربایجانی!

یاز اکو - لجاجت و سرسختی اگر درپایِ هدفی مقدس مانند عدالت طلبی یا آگاهی بخشی باشد همیشه زیباست چرا که با ارزشترین دستاوردهای انسانی، همیشه محصول سرسختی و رنج بوده است.

});