ریسک اقتصادی

۱۱بهمن
ریسکهای اصلی اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۱ کدامند؟
در گزارش بانک دویچه معرفی شد؛

ریسکهای اصلی اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۱ کدامند؟

یاز اکو - اقتصاد دنیا با سرعتی بیش از انتظارات قبلی از رکود خارج می شود و در مسیر احیا قرار می گیرد ولی این رشد منوط به تولید انبوه واکسن و عدم مقاومت مردم برای دریافت واکسن کرونا است.

});