رییس جمهور

۲۴بهمن
روحانی: نباید شرایط کرونایی مانع از مشارکت حداکثری در انتخابات شود

روحانی: نباید شرایط کرونایی مانع از مشارکت حداکثری در انتخابات شود

یاز اکو - رئیس جمهور گفت: به هیچ وجه نباید اجازه دهیم شرایط خاص کرونایی مانع از مشارکت حداکثری در انتخابات سال آینده شود.

});