زینب ابوطالبی

۲۶اسفند
آن یکی می‌گفت بروید، این یکی می‌گوید نخورید!

آن یکی می‌گفت بروید، این یکی می‌گوید نخورید!

یاز اکو - حداقل اگر نمی‌توانیم مشکلی از مشکلات مردم را حل کنیم، رو اعصاب آنها راه نرویم. کاش برخی می‌فهمیدند، گاهی حرف نزدن بهتر از حرف زدن است.

});