سازمان توسعه تجارت ایران

۲۵بهمن
چگونه در نمایشگاه‌های خارج از کشور شرکت کنیم؟

چگونه در نمایشگاه‌های خارج از کشور شرکت کنیم؟

یاز اکو - یکی از خدماتی که بانک مرکزی و بانک‌ها ارائه می‌دهند، فروش و انتقال ارز بابت برپایی و شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور است که به تایید سازمان توسعه تجارت ایران نیاز دارد.

});