سبد معیشت

۲۷بهمن
میانگین هزینه سبد معیشت کارگران در تهران ۱۱ میلیون تومان!

میانگین هزینه سبد معیشت کارگران در تهران ۱۱ میلیون تومان!

یاز اکو - رئیس اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی با اشاره به پیش بینی هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: هرگونه اعلام یا پیشنهاد در خصوص افزایش درصد حقوق کارگران باید پس از جمع بندی نهایی سبد هزینه زندگی کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار صورت گیرد.

۱۴بهمن
تعیین رقم سبد معیشت کارگران حداکثر تا پایان بهمن ماه/ اگر خواسته کارگران فراهم نشود تا بی نهایت به چانه زنی ادامه می دهیم

تعیین رقم سبد معیشت کارگران حداکثر تا پایان بهمن ماه/ اگر خواسته کارگران فراهم نشود تا بی نهایت به چانه زنی ادامه می دهیم

یاز اکو -«علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: سبد معیشت کارگران در حال بررسی است و زمانی که رقم آن مشخص شود، برای تعیین مزد 1400 ورود خواهیم کرد.

});