سخنان رئیس جمهور

۰۶بهمن
ردیابی علت اصلی افت امروز شاخص / اظهارات رئیس جمهور بورس را بدتر کرد!

ردیابی علت اصلی افت امروز شاخص / اظهارات رئیس جمهور بورس را بدتر کرد!

کاهش ریسک سیاسی، انتظار برای ارزانی بیشتر قیمت دلار و اظهارات رئیس جمهور درباره ثبات بورس سه اتفاق مهم پیش از شروع بازار سهام امروز بوده است. شاید این عوامل در کاهش شاخص بورس امروز نقشی داشته باشند.

});