سید جواد طباطبایی

۱۲خرداد
دختر سید جواد طباطبایی به هیات آمریکایی در وین پیوست (+عکس)

دختر سید جواد طباطبایی به هیات آمریکایی در وین پیوست (+عکس)

یاز اکو - آرین طباطبایی به تیم مذاکره کننده آمریکا در وین پیوست. هیات آمریکا از طریق هیات اروپایی و روسی در جریان مذاکرات احیای برجام قرار می گیرد.

});