شاخص زندگی

۲۱خرداد
بهترین شهرهای جهان برای زندگی در سال ۲۰۲۱

بهترین شهرهای جهان برای زندگی در سال ۲۰۲۱

یاز اکو- واحد اطلاعات اکونومیست شاخص زندگی پسند بودن جهانی را در سال ۲۰۲۱ منتشر کرد.

});