شستا

۲۶بهمن
شریعتمداری: دستمزد کارگران بر اساس مصوبه شورای عالی کار است

شریعتمداری: دستمزد کارگران بر اساس مصوبه شورای عالی کار است

یاز اکو - وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: افزایش دستمزد کارگران در سال آینده براساس مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

});