شهرداری متطقه ۸

۱۷اسفند
مرمت پایه های عمارت ساعت

مرمت پایه های عمارت ساعت

یاز اکو- شهردار منطقه ۸ از اجرای عملیات مرمت پایه های دیوار عمارت ساعت خبر داد.

});