شهر صنعتی فرش

۲۸اردیبهشت
شهر صنعتی فرش در آذربایجان احداث می شود/ بافت و طرح فرش آذربایجان با سلیقه جهانی منطبق نیست!
رئیس مرکز ملی فرش ایران:

شهر صنعتی فرش در آذربایجان احداث می شود/ بافت و طرح فرش آذربایجان با سلیقه جهانی منطبق نیست!

یاز اکو - فرح ناز رافع با اشاره به این که نوع بافت و طرح فرش در آذربایجان شرقی منطبق با سلیقه جهانی نیست، ادامه داد: نیاز به بررسی و مطالعه است تا اندازه، نوع، جنس، طرح و رنگ آن مطابق با سلیقه جهانی باشد و سلیقه کشورهای همسایه باید در فرش تبریز مورد توجه قرار بگیرد.

});