شهنام اشتری

۰۶اسفند
۶۱۰ اخطاریه زیست محیطی در تبریز صادر شد

۶۱۰ اخطاریه زیست محیطی در تبریز صادر شد

یاز اکو - رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تبریز گفت: در سال جاری کارشناسان این اداره در پایش از واحدهای صنعتی، خدماتی و تولیدی استان در حوزه‌های مختلف پسماند، پساب و هوا، ۶۱۰ مورد اخطاریه زیست محیطی صادر کردند.

});