شورای ترافیک آاذربایجان شرقی

۰۶بهمن
احتمال یک طرفه شدن خیابان خیام تبریز

احتمال یک طرفه شدن خیابان خیام تبریز

خیابان خیام تبریز در صورت تصویب شورای ترافیک یک طرفه می‌شود

});