شکوهی نامه

۱۴اسفند
جستجوی تاریخ در «شکوهی‌نامه»

جستجوی تاریخ در «شکوهی‌نامه»

یاز اکو - کتاب «در جستجوی تاریخ» با عنوان فرعی «شکوهی نامه»، ارج‌نامه ای در بزرگداشت 50 سال تلاش علمی و پژوهشی استاد دکتر سیروس برادران شکوهی در دانشگاه تبریز است که به تازگی به زیور طبع آراسته شده است.

});