صادق خرازی

۲۱فروردین
حاکمیت باید ادبیات خود را با جامعه تغییر دهد/ دیگر با ادبیات زمان جنگ نمی‌شود با مردم ایران صحبت کرد
صادق خرازی:

حاکمیت باید ادبیات خود را با جامعه تغییر دهد/ دیگر با ادبیات زمان جنگ نمی‌شود با مردم ایران صحبت کرد

یاز اکو - صادق خرازی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان گفت: اولین بار نیست که اظهارات آقای رضایی برای کشور هزینه سازی می کند. ایشان بارها از این حرف ها زده و هزینه آن را کشور و نظام پرداخته است.

});