عباس آشتیانی

۰۲اسفند
مناطق آزاد جولانگاه ماینرهای داخلی و خارجی شد؟

مناطق آزاد جولانگاه ماینرهای داخلی و خارجی شد؟

یاز اکو - اکنون اغلب مزارع استخراج رمز ارز در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارند. آن‌هم به این دلیل که زمانی که می‌خواستند تجهیزات استخراج رمز ارز را به صورت قانونی وارد کشور کنند، هیچ‌گونه کد تعرفه‌ای در داخل کشور تعریف نشده بود.

});