علی طوماری

۲۸بهمن
نامه هزار نفر از مهندسان به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی

نامه هزار نفر از مهندسان به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی

یاز اکو - بالغ بر یک هزار نفر از مهندسان معمار و طراحی داخلی آذربایجان شرقی با امضای الکترونیکی نامه ای خواستار تنسيق امور مربوط به حق الزحمه طراحی در نظام مهندسی شدند.

});