عمان

۱۳خرداد
رتبه نخست جهانی عمان در “مدت زمان توقف کشتی ها در بنادر”

رتبه نخست جهانی عمان در “مدت زمان توقف کشتی ها در بنادر”

یاز اکو - براساس اعلام گمرک عمان، عمان توانست رتبه نخست جهانی را از نظر مدت زمان توقف کشتی ها در بنادر با متوسط زمان توقف ۱۲.۵ ساعت کسب کند.

});