فاضل نادری

۲۹بهمن
اعمال جریمه نقدی به ناوگان حمل بار بدون باربرگ
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری شهرداری تبریز عنوان کرد:

اعمال جریمه نقدی به ناوگان حمل بار بدون باربرگ

یاز اکو - مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری تبریز از اعمال جریمه نقدی به ناوگان حمل بار بدون باربرگ خبر داد.

});