فاطمه کشاورزی

۱۹خرداد
کرال آخر
یادداشت؛

کرال آخر

یاز اکو - سال هاست که هشدارهای کلامی در روزنامه ها و سایت ها برای خودداری از شنا در مخازن سدها، کانال ها و رودخانه ها و تأسیسات آبی درج می شود و هشدارهای عملی حاکی از درگذشت شناگران بر آن صحه می گذارد، اما هنوز هم با کمال تأسف شاهد سوگ جوانانی هستیم که بی اعتنا به هشدارها و جان خود را در این قمار به رایگان باخته اند.

});