فتح الله گولن

۱۲خرداد
دستگیری برادرزاده فتح الله گولن از سوی نیروهای امنیتی ترکیه

دستگیری برادرزاده فتح الله گولن از سوی نیروهای امنیتی ترکیه

یاز اکو - برادرزاده فتح الله گولن سرکرده جریان گولن در یک کشور دیگر دستگیر و به ترکیه منتقل شد.

});