فرامرز افشانی

۰۵اسفند
ضرورت حفظ اراضی صیفی و سبزی حکم‌آباد و قراملک تبریز
مدیر جهادکشاورزی تبریز مطرح کرد؛

ضرورت حفظ اراضی صیفی و سبزی حکم‌آباد و قراملک تبریز

یاز اکو - مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز با تاکید بر ضرورت حفظ اراضی صیفی و سبزی حکم‌آباد و قراملک، گفت: حدود ۵۰ سال پیش، ۸۰ درصد تبریز را باغات تشکیل می‌داد که امروز شرایط عکس شده و ۸۰ درصد تبریز را ساختمان‌ها تشکیل می‌دهد، از این‌رو ضرورت دارد که باغات باقی مانده را حفظ کنیم و بر این اساس اراضی کشت سبزی و صیفی در حکم آباد باید صیانت شود.

});