فردین علیخواه

۲۳اسفند
روایت جامعه شناختی مصرف کننده‌های افاده‌ای: حرکت از مصرف انبوه به نمایش انبوه

روایت جامعه شناختی مصرف کننده‌های افاده‌ای: حرکت از مصرف انبوه به نمایش انبوه

یاز اکو - با توجه به تقلید، ما شاهد نشت یا فروافتادن آرام و تدریجی سبک زندگی و کردارها و رفتارهای طبقه بالا به سمت پایین هستیم. ولی جالب آنکه، به محض آنکه چیزی دست طبقات پایین‌تر افتاد طبقه بالا دست به کار می‌شود تا نشانه‌های طبقاتی و نشانه‌های مصرف افاده‌ای را عوض کند.

});