قانون مالیات

۱۱خرداد
موارد معافی از قانون مالیات بر عایدی سرمایه

موارد معافی از قانون مالیات بر عایدی سرمایه

یاز اکو - کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه آن ۵ خرداد در مجلس به تصویب رسید؛ موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نخواهد بود:

});