قانون گریزی

۲۴اردیبهشت
قانون‌گریزی و نسبت آن با فساد اقتصادی

قانون‌گریزی و نسبت آن با فساد اقتصادی

یاز اکو - وقتی که قرار است مجری و ناظر یک نفر و یا یک سازمان باشد و موضوعات بدرستی مورد توجه و مدیریت قرار نگیرد، دوباره زمینه‌های قانون گریزی به وجود می‌آید و حتی ممکن است قانونی که برای جلوگیری از یک خطا طراحی شده است خود تبدیل به یک خطای جدید شود چون فرم قانون گریزی که از آن قانون طراحی شده است خود تبدیل به خطای دیگر می‌شود.

});