قبرس

۰۴اردیبهشت
راه‌حلی برای دور زدن کرونا

راه‌حلی برای دور زدن کرونا

یاز اکو - قبرس با ردیابی الکترونیکی گردشگران امیدوار است محدودیت‌های کرونا را دور زده و گردشگران را به این کشور بازگرداند.

});