لاله حق وردی

۰۵اردیبهشت
فیزیکدان ایرانی ترک تبار برنده جایزه تحقیقات بین رشته ای جایزه “اروین شرودینگر” در آلمان شد

فیزیکدان ایرانی ترک تبار برنده جایزه تحقیقات بین رشته ای جایزه “اروین شرودینگر” در آلمان شد

یاز اکو - دکتر لاله حق وردی فیزیکدان برنده جایزه اروین شرودینگر آلمان فیزیکدان جوان ایرانی ترک تبار فعال در آزمایشگاه اروپایی زیست شناسی مولکولی، برنده جایزه تحقیقات بین رشته ای جایزه “اروین شرودینگر” در آلمان شد.

});