لغو روادید

۱۴بهمن
مجلس آذربایجان توافقنامه‌ سیاحت با کارت شناسایی بین ترکیه و این کشور را تصویب کرد

مجلس آذربایجان توافقنامه‌ سیاحت با کارت شناسایی بین ترکیه و این کشور را تصویب کرد

یاز اکو - مجلس ملی آذربایجان توافقنامه‌های سیاحت با کارت شناسایی و ایجاد پلتفرم مشترک رسانه میان ترکیه و آذربایجان را تصویب کرد.

});