مجله انجمن

۲۸اردیبهشت
مدرنیته و آشوبی شدگی شهری!

مدرنیته و آشوبی شدگی شهری!

یاز اکو - شهر‌های ایران نیز در طول فاصله زمانی ورود به مدرنیسم، سیر خاصی را برای نوسازی، توسعه زنده‌سازی بناهای قدیمی و بافت کالبدی سنتی پیموده است. در پیمودن این سیرهای متفاوت و گاه متضاد، دو عامل محلی(مردم) و مرکزی(حکومت) نیز مداخله داشتند.

});