محسن جوهری

۳۰بهمن
کارمزدهای جایگاه داران CNG افزایش یافت

کارمزدهای جایگاه داران CNG افزایش یافت

یاز اکو - رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور از افزایش کارمزدهای جایگاه داران CNG خبر داد و گفت: برخی از نکات مصوبه دولت مورد اعتراض جایگاه داران است.

});