محسن حاجی‌ میرزایی

۱۸اسفند
کرونا بزرگترین چالش نظام آموزشی قرن را رقم زد
وزیر آموزش و پرورش:

کرونا بزرگترین چالش نظام آموزشی قرن را رقم زد

یاز اکو - وزیر آموزش و پرورش گفت: کرونا بزرگترین چالش نظام آموزشی قرن را رقم زد و به یکباره ساز و کارهای تعلیم و تربیت را دچار محدودیت کرد.

});