محصولات کشاورزی

۰۵خرداد
تعامل برای صادرات تولید مازاد بخش کشاورزی آذربایجان شرقی
طی جلسه ای در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز صورت گرفت

تعامل برای صادرات تولید مازاد بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

یاز اکو - جلسه مشترک دفتر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان با روسای کمیسیون‌های کشاورزی و صادرات با هدف تعامل در صادرات تولیدات مازاد بخش کشاورزی استان برگزار شد.

});