محمد شفیع ملک زاده

۲۳بهمن
کشاورزی به شیوه صد سال پیش؛ قیمت تراکتور در بازار سیاه ۲ برابر نرخ سهمیه‌ای!

کشاورزی به شیوه صد سال پیش؛ قیمت تراکتور در بازار سیاه ۲ برابر نرخ سهمیه‌ای!

یاز اکو - کشاورزی این روز‌ها نیازمند ادواتی پیشرفته است که کیفیت محصولات تولیدی از آن نیز مطابق استاندارد‌های جهانی افزایش پیدا کند.

});