محمد فرج‌پور باسمنجی

۲۷اردیبهشت
《ارتباطات تداعی اگاهی،قدرت،وثروت》

《ارتباطات تداعی اگاهی،قدرت،وثروت》

یاز اکو - واقعیت این است که ارتباطات یکی از پیچیده ترین و مهمترین و گسترده ترین جنبه های روزمرگی زندگی در هزاره سوم بوده و همگان معتقدند هیچ کس نمی تواند در جهان پر رمز و راز کنونی که رسانه و ارتباطات عالمگیر شده بدون برقراری ارتباط زندگی کند.

});