کارخانه «سبلان پارچه اردبیل»

۰۶بهمن
کارخانه «سبلان پارچه اردبیل» بعد از ۱۴ سال کارکنانش را در آغوش می‌گیرد

کارخانه «سبلان پارچه اردبیل» بعد از ۱۴ سال کارکنانش را در آغوش می‌گیرد

کارخانه «سبلان پارچه اردبیل» که به دلیل اختلاف مالک و بانک تعطیل شده بود، پس از بازدید رئیس قوه قضائیه و صدور دستورات ویژه بازگشایی شد.

});