کارگر امانتدار

۱۱خرداد
تجلیل از کارگر امانتدار فرودگاه تبریز که یک قطعه چک را پیدا کرده به صاحبش بازگرداند

تجلیل از کارگر امانتدار فرودگاه تبریز که یک قطعه چک را پیدا کرده به صاحبش بازگرداند

یاز اکو - مسئولان فرودگاه شهید مدنی تبریزاز کارگر امانتدار این فرودگاه که یک قطعه چک به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومانی را پیدا کرده و به صاحبش بازگرداند ، تجلیل کردند .

});