کانال سوئز

۲۱فروردین
انتقال کالا از راه گذر شمال جنوب سریعتر ازکانال سوئز است
مقام روس:

انتقال کالا از راه گذر شمال جنوب سریعتر ازکانال سوئز است

یاز اکو - معاون شرکت دولتی راه آهن روسیه اعلام کرد که انتقال کالا از کشورهای حوزه خلیج فارس از راه گذر شمال جنوب دو برابر سریعتر از کانال سوئز است.

});