کفش فرزین

۱۱بهمن
استاد حاج مقصود شکری فرزین، پیشکسوت صنعت کفش تبریز به دیار باقی شتافت

استاد حاج مقصود شکری فرزین، پیشکسوت صنعت کفش تبریز به دیار باقی شتافت

یاز اکو - استاد حاج مقصود فرزین پیشکسوت صنعت کفش ایران و تبریز به دیار باقی شتافت.

});