کودکان

۰۸بهمن
تشکیل سازمانی برای تربیت کودکان

تشکیل سازمانی برای تربیت کودکان

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از تصویب اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

});