رضا جعفری

۲۱بهمن
ما آذربایجانی ها عمیقا اعتقاد داریم که مورد کم لطفی قرار گرفته ایم

ما آذربایجانی ها عمیقا اعتقاد داریم که مورد کم لطفی قرار گرفته ایم

یاز اکو - دبیر انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان همچنان ناتنی مانده است. ما آذربایجانی ها عمیقا اعتقاد داریم که مورد کم لطفی قرار گرفته ایم

});