شورای شهر خسروشاه

۱۷خرداد

لیست نهایی کاندیداهای شورای شهر خسروشاه اعلام شد

یاز اکو؛ لیست نهایی کاندیداهای شورای شهر خسروشاه اعلام شد.

});