صادرات ایران

۰۷خرداد
۴ عامل اصلی کاهش صادرات ایران در ۹۹

۴ عامل اصلی کاهش صادرات ایران در ۹۹

یاز اکو - سازمان توسعه تجارت ایران، کاهش درآمدهای نفتی، شوک ارزی و پیامدهای آن، تحریم شرکت های پتروشیمی و پاندمی کرونا را از جمله مهم ترین عوامل کاهش صادرات در سال ۹۹ عنوان کرد.

});