صندوق بین المللی پول

۰۳اسفند
پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای خلیج فارس در سال ۲۰۲۱

پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای خلیج فارس در سال ۲۰۲۱

یاز اکو - صندوق بین المللی پول وضعیت رشد اقتصادی کشورهای مختلف را برای سال 2021 پیش بینی کرده است.

});